Zpět do obchodu

Registrace

Reklamace

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a firmou Officeoutlet s.r.o (dále jen prodávající). Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci nebo v případě, že je přepravcem prodávající, tak v momentě vyložení zboží na místě stanoveném kupujícím. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma Officeoutlet s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

II. Délka záruky

1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pro koncového uživatele. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a prodloužené lhůty.

2. Záruční doba u použitého zboží (tzv. "Bazar") je 14dní a vztahuje se pouze na vady, které nemohly být zjištěny kupujícím při převzetí zboží a které vylučují použití zboží obvyklým způsobem. Zákazník převzetím zboží stvrzuje, že si zboží řádně prohlédnul a neobjevil vady, které by bránili použití zboží za účelem pro který si jej koupil. Při nákupu použitého zboží je kující povinen přihlédnout k opotřebení a drobnému poškození zboží, které vzniklo při jeho použití.

3. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

III. Záruční podmínky

I. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu popř. podle daňového dokladu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce popř. zaznamenat na dodací list.

2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@officeoutlet.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího v Jesenici u Prahy na adrese: Officeoutlet s.r.o., V uličce 1/49, Jesenice u Prahy PSČ: 252 42

4. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

5. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nepřiměřeným zacházením a vlastní instalaci a úpravě nábytku.

7. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností a vlhkostí.
c) chemickými a mechanickými vlivy prostředí (např. poškození vzniklé použitím nesprávných čistících přípravků)
d) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s běžným využitím zboží.
e) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů nábytku.
f) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
g) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
h) zboží, které je spotřebním materiálem

IV. Způsob vyřízení reklamace

1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno,. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. Kupující je povinen akceptovat náhradní plnění tzn. záměna zboží za jiné zboží stejného typu a vzoru. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis nebo se dohodnou na .

2. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

3. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. . V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)

4. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že SMS nebo e-mail neobdrží kupující v zákonné měsíční lhůtě, má kupující možnost se automaticky dostavit provozovny, kde předal zboží k reklamaci a kde mu bude vyřízená reklamace vydána proti předloženému originálu příjemky reklamace.

5. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Výše tohoto poplatku je 20kč/den, v případě zboží nad 30kg 20kč/den.

OfficeOutlet s.r.o, dne 1.1.2017 v Praze.

Zpět do obchodu